FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Quality

Dekalog (potencjalnego) uczestnika kursu

Zanim się zapiszesz:


 1. Sprawdź, jak długo szkoła działa i jaką cieszy się opinią.

  Szkoła, która działa już od dłuższego czasu, przeszła próbę rynku, co zapewnia co najmniej jaki taki poziom. Zalecamy wybór szkół z co najmniej kilkuletnią historią. Postaraj się sprawdzić opinię o szkole.

 2. Żądaj wyczerpujących informacji – również na piśmie – w sekretariacie szkoły.

  Zbierz maksimum informacji od pracowników recepcji / sekretariatu. Nie daj się zbyć! W razie niejasności żądaj rozmowy z którymś z nauczycieli, dyrektorem lub metodykiem.

 3. Sprawdź warunki lokalowe szkoły.

  Miejsce, gdzie odbywają się zajęcia spełnia podstawowe warunki bezpieczeństwa i higieny, choć nie musi porażać elegancją. Niekiedy nauka odbywa się w budynkach szkół publicznych. Liczba uczniów odpowiada warunkom lokalowym (i jest zgodna z informacją podaną w materiałach reklamowych). Nie siedzicie sobie na głowach. Dobrze widać i słychać.

 4. Sprawdź kwalifikacje kadry dydaktycznej.

  Proś o konkrety: pan Piotrowski – filolog, pani Kryszkowska – po kolegium językowym, Shaun Murphy – dyplom uniwersytecki plus dyplom CELTA, etc. Pamiętaj, że cudzoziemscy nauczyciele wcale nie muszą skuteczniej uczyć niż polscy. Liczy się też talent edukacyjny.

 5. Sprawdź, czy wiesz, za co płacisz.

  Cena nabiera znaczenia tylko wtedy, gdy wiemy, co się za nią kryje. Sprawdź, czy nie ma ukrytych kosztów, np. opłaty za test wstępny czy kaucji za podręcznik. Daj plus, jeżeli uznasz, że cena odpowiada jakości usługi.

 6. Jeśli miałeś już kontakt z językiem, nie daj się zapisać do grupy metodą „na oko”.

  Nowi uczniowie poddawani są procedurze ustalania, co umieją i do której grupy powinni dołączyć. Oznacza to: test kwalifikacyjny / rozmowę diagnostyczną. W przypadku dzieci w wieku 7-11 lat wystarczy rozmowa.

 7. Sprawdź, czy uczą tak, jak obiecują w reklamach.

  Zadania stawiane uczniom ćwiczą różne umiejętności: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu, pisania. Plus za różnorodność i konsekwencję.

 8. Czy masz możliwość oceny kursu, w którym uczestniczysz?

  Szkoła powinna dać swoim uczniom możliwość wyrażenia zdania na temat oferowanych przez siebie kursów, warunków lokalowych, kadry dydaktycznej, obsługi w sekretariacie, itp., głownie w formie anonimowych ankiet wypełnianych minimum raz w ciągu roku szkolnego.

 9. Czy zajęcia są co jakiś czas obserwowane przez dyrekcję / metodyka?

  Dyrektor / dyrektor metodyczny szkoły powinien przeprowadzać wizytacje lekcji, przynajmniej raz w roku w każdej grupie, tak żeby i uczniowie, i zwłaszcza nauczyciele czuli, że ktoś ma na nich oko, i to fachowe.

 10. W sytuacjach problemowych żądaj kontaktu z dyrekcją / nauczycielem.

  Sprawdź, czy w widocznym miejscu wywieszona jest informacja o dyżurach dyrektora, metodyka, lub choćby nauczyciela – kogoś, do kogo można zgłosić się z problemami (np. jeśli chcesz zmienić grupę)

Przejrzyj ogłoszenia w prasie, ale bądź wobec nich krytyczny i strzeż się obietnic, które brzmią nierealnie. Z drugiej strony duża liczba ogłoszeń świadczy o dobrej kondycji finansowej szkoły, a to może oznaczać dobry poziom. Bądź też krytyczny wobec pojawiających się w prasie rankingów szkół językowych i pod żadnym pozorem nie traktuj ich jako ostatecznej wyroczni!


horizon