FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

People and methods

Organizacja

horizon horizon horizon horizon horizon
  • godzina lekcyjna trwa 45 minut
  • zajęcia odbywają się standardowo w wymiarze 2 lub 4 godziny tygodniowo
  • na jeden rok nauczania przypada odpowiednio 64 lub 128 godzin lekcyjnych
  • zajęcia toczą się w sesjach półtoragodzinnych (z 5-minutową przerwą śródlekcyjną dla najmłodszych)
  • rok szkolny podzielony jest na dwa semestry
  • na koniec każdego semestru słuchacz otrzymuje szczegółową kartę postępów
  • po uzyskaniu rocznej oceny końcowej wydawane jest świadectwo uprawniające do podjęcia nauki na wyższym poziomie w roku następnym
  • rok nauczania rozpoczyna się ok. 20 września, a kończy się ok. 20 czerwca
  • zajęcia odbywają się głównie w godzinach popołudniowych


horizon