FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2020-09-01 Procedury Covid-19 w P.P.J.O. 'HORIZON'

Szanowni Państwo,

W poniedziałek, 7 września, rozpoczynamy w P.P.J.O. ‘HORIZON’ nowy rok szkolny w trybie stacjonarnym. Będzie on stał – podobne jak w szkołach publicznych – pod znakiem niekiedy uciążliwych, lecz niezbędnych zabezpieczeń przed możliwością zakażenia wirusem Covid-19. Pod tym względem nasza placówka kieruje się wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa  Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również wprowadza własne rozwiązania.

 

I tak po pierwsze, uczeń – jak i jego rodzic – przychodzi do szkoły w maseczce zakrywającej usta i nos. Po obowiązkowej dezynfekcji (i umyciu) rąk, uczeń przechodzi do szatni, a następnie do wyznaczonej sali lekcyjnej, gdzie w trakcie zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. Obowiązek ich noszenia – jak również zachowania dystansu społecznego (1.5 m) – dotyczy natomiast tak ucznia, rodzica, jak i wszelkich innych osób przebywających w przestrzeni wspólnej szkoły. Jedynie dzieci w wieku przedszkolnym oraz w przedziale klas I – IV zwolnione są z tego obowiązku.

 

Zachęcamy rodziców, aby przyprowadzając lub odbierając dzieci z zajęć ograniczyli swoje przebywanie w przestrzeni wspólnej szkoły do niezbędnego minimum, bądź całkiem z niego zrezygnowali. Wchodząc na teren szkoły, każdy odwiedzający zobowiązany będzie wpisać do specjalnego rejestru swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

 

Oprócz powyższych rozwiązań, z którymi spotkają się Państwo w większości szkół w Polsce, P.P.J.O. ‘HORIZON’ zadbała też o zachowanie dystansu społecznego wewnątrz sal lekcyjnych. W tym celu ograniczyliśmy maksymalną liczbę uczniów w grupie. Dzięki temu pomiędzy uczestnikami zajęć znajdować się będzie co najmniej jedno, specjalnie oznaczone wolne miejsce. Ponadto sale lekcyjne podlegają regularnemu wietrzeniu, a miejsca, które zajmują uczniowie będą dezynfekowane nie tylko na początek i na koniec każdego dnia zajęć, ale po zajęciach każdej grupy i przed rozpoczęciem zajęć następnej.

 

Szczegółowe procedury obowiązujące w P.P.J.O. ‘HORIZON’ znajdą Państwo w specjalnej zakładce na stronie internetowej szkoły: www.horizon.edu.pl. Mogą one ulegać zmianie wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz rozporządzeniami instancji odpowiedzialnych za ich monitorowanie. W wypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne, P.P.J.O. ‘HORIZON’ wprowadzi te same rozwiązania, które sprawdziły się w czasie pierwszego lockdownu, a więc nauczanie z pomocą platformy Skype.

 

Z poważaniem

 

 

Dyrektor P.P.J.O. ‘HORIZON’

 

mgr Piotr Pacholikhorizon