FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

Język angielski dla dzieci młodszych

7 – 10 lat

Poziom Krótka charakterystyka poziomu
Chatterbox III Znajomość podstawowych słów i zwrotów języka potocznego uwzględniających udzielanie informacji o sobie; praca nad językiem mówionym.

Chatterbox II Znajomość podstawowych słów i zwrotów języka angielskiego; swobodne wykonywanie piosenek i wierszyków w języku angielskim.
Chatterbox I Pierwszy kontakt z językiem angielskim; wypowiedzi ograniczone do pojedynczych słów i zwrotów; znajomość piosenek i wierszyków w języku angielskim.


Charakterystyka kursu


 • WIEK 7 – 10 lat

 • LICZBA POZIOMÓW 3

 • INTENSYWNOŚĆ 2h lekcyjne tygodniowo (jeden dzień tygodnia)

64 h lekcyjnych rocznie


 • POCZĄTEK NAUKI / I klasa: uczniowie przechodzą przez 3 roczne etapów nauki

TOK NAUKI (od Chatterbox I do Chatterbox III)


 • SPECYFIKA Metody nauczania są dostosowane do możliwości intelektual-

nych ucznia z tej grupy wiekowej. Wiedza jest przekazywana głównie w formie zabawowej a uczenie gramatyki jest ograniczone do niezbędnego minimum.


 • KONTYNUACJA Po ukończeniu kursu dla dzieci młodszych uczeń jest kwalifi-

kowany na poziom ELEMENTARY kursu języka angielskiego dla dzieci starszych (10 – 14 lat).

Język angielski dla młodzieży licealnej / dorosłych

15 lat + / 19 lat +

Poziom Krótka charakterystyka poziomu
Intermediate Poszerzona znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem znanych sytuacji językowych; liczne błędy w zakresie dokładności i płynności mówienia, doborze słownictwa i struktur gramatycznych; poziom egzaminu PET.
Pre-intermediate Samodzielna komunikacja językowa uwzględniająca proste i praktyczne sytuacje; częste kłopoty z dokładnością i płynnością wypowiedzi, doborem słownictwa i organizacją mówienia w sytuacjach nieznanych.
Elementary Ograniczona znajomość języka angielskiego odpowiadająca podstawowym potrzebom i prostym sytuacjom codziennej komunikacji.


Charakterystyka kursu


 • WIEK 15 lat +

 • LICZBA POZIOMÓW 3

 • INTENSYWNOŚĆ 4h lekcyjne tygodniowo (dwa dni w tygodniu)

128 h lekcyjnych rocznie


 • SPECYFIKA Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb mło-

dzieży licealnej oraz osób dorosłych. Cztery podstawowe umiejętności językowe (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) są rozwijane w sposób równomierny; duży nacisk kładzie się na formalne aspekty języka (gramatyka, wymowa, słowotwórstwo). Słuchacze są regularnie testowani.


 • POCZĄTEK NAUKI młodzież: 15 lat wzwyż

dorośli: 19 lat wzwyż (zwykle do ok. 40 roku życia)


 • TOK NAUKI Uczniowie przechodzą przez 3 roczne etapy nauki

(od Elementary do Intermediate).


 • KONTYNUACJA Po ukończeniu kursu dla młodzieży licealnej /

dorosłych uczeń jest kwalifikowany na poziom UPPER-INTERMEDIATE I, który może być jednocześnie pierwszym rokiem przygotowania do egzaminów Cambridge.


horizon