FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

System poziomów Rady Europy

CEF – Common European Framework

A1 – elementary (podstawowy). Na tym poziomie znajomości języka uczeń potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych etc. – może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób jeśli rozmówca mówi wolno wyraźnie oraz wykazuje chęć współpracy.

A2 – pre-intermediate (wczesnozaawansowany). Na tym poziomie znajomości języka uczeń potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i odnoszące się do życia codziennego (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, praca, najbliższe otoczenie). Potrafi porozumieć się w sprawach prostych i rutynowych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

B1 – intermediate (średniozaawansowany). Na tym poziomie znajomości języka uczeń potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań . Potrafi opowiedzieć wydarzenie, marzenia, przeżycie osobiste, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące opinii, planów i pomysłów.

B2 – upper-intermediate (średniozaawansowany wyższy). Na tym poziomie znajomości języka uczeń potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów (konkretnych i abstrakcyjnych) przedstawionych w tekstach złożonych , w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącej własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z native speaker’em jest wolna od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony. Potrafi tworzyć jasne i szczegółowe teksty na wiele różnych tematów. Potrafi wyrazić opinię na dany temat, wykazując pozytywne i negatywne strony w określonej sprawie.

C1 – advanced (zaawansowany). Na tym poziomie znajomości języka uczeń potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów. Bez problemów odgaduje ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Swobodnie i skutecznie używa języka w życiu społecznym, zawodowym i naukowym. Potrafi budować przejrzyste wypowiedzi na tematy złożone i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności tekstu.

C2 – proficiency (biegła znajomość). Na tym poziomie znajomości języka uczeń potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i informacje z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiadać się spontanicznie, płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.


horizon